ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ

พิมพ์

ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ

โฮะ* ทำสิ่งทอและพระเจ้าของ sericulture และผ้าย่นของท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องของ sericulture ทำ Rogation Days ทุกปีเดือนเมษายน และ *โอะริชินเชียะในบริเวณของศาลเจ้าอามิโนะถวายทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ปีพ.ศ. 2468

Search