มรดกญี่ปุ่น

สิ่งเกียวโตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของทะเลเพียงพอ; ... การเดินทางโดยวัด... ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ)